OPENINGSLIED:

 

God die ons heeft voorzien

 

 

God die ons heeft voorzien

en kent bij onze naam,

die ons ten leven riep

en houdt in het bestaan.

Hij heeft ons voorbestemd

te lijken op zijn Zoon

die mens is zoals wij

en in ons midden woont.

 

 

Hij heeft zijn eigen Zoon

geen enkel leed bespaard.

Hij heeft ten einde toe

zijn geest geopenbaard.

Als God zo vóór ons is

wie zal dan tegen zijn?

Al wat ons overkomt

zal hoop en zegen zijn.

 

 

Wie zal ons scheiden ooit

van God ons goed en bloed.

Geen toekomst en geen dood

bedreigt ons meer voorgoed.

Genadig en getrouw

wil Hij mijn vrede zijn.

Geen mens die Hem weerhoudt

om onze God te zijn.


WOORD  VAN  WELKOM

 

 

HEER ONTFERM U

 

 

EER  AAN GOD

 

 

OPENINGSGEBED:

 

God van liefde,

uit ontelbare mensen hebt U  André en Olga ge­roe­pen.

U brengt hen samen.

U ziet iets in hun liefde voor elkaar.

Op hen rust nu de levensgrote taak 

om elkaar gelukkig te maken,

om voor elkaar een thuis te zijn.

Wij kennen de moeilijkheden van deze verant­woordelijke opgave.

God, sta André en Olga daarom bij.

Dan alleen kunnen zij zichzelf geven

om voor elkaar één en al hart te zijn.

Dan alleen kunnen zij de liefde van Jezus Christus gestal­te geven.

Wees dan met hen van uur tot uur,

van dag tot dag,

tot in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.


DIENST  VAN  HET  WOORD

 

 

 

EERSTE  LEZING

 

Ter inleiding

In het boek van de schepping vinden we geen verslag van hoe de wereld gescha­pen is, maar waarom.

In dit boek dat dus geen ooggetuige verslag is hebben gelovige mensen hun ervarin­gen met God beschreven.

God heeft de mens uit liefde geschapen èn hem en haar macht gegeven over de aarde om haar goed te beheren.

Als mensen zich in hun leven aan elkaar wil­len toewij­den doen zij dat ook opdat het heel goed zal zijn.

 

 

Lezing uit het boek van de schepping      (Genesis 1)

 

In het begin bij de schepping van hemel en aarde,

sprak God, toen hij de dieren had geschapen:

'Nu gaan wij de mens maken,

als beeld van Ons, op Ons gelijkend;

hij zal heersen over de vissen van de zee,

over de vogels van de lucht,

over de tamme dieren, over alle wilde beesten

en over al het gedierte dat over de grond kruipt.

En God schiep de mens als Zijn beeld,

als het beeld van God schiep Hij hen.

God zegende hen, en God sprak tot hen.

'Weest vruchtbaar en wordt talrijk,

bevolkt de aarde en onderwerpt haar,

heerst over de vissen van de zee

over de vogels van de lucht

en over al het gedierte dat over de grond kruipt,.

God bezag alles wat Hij gemaakt had

en Hij zag dat het heel goed was.

Zo spreekt de Heer      (Allen:)  Wij danken God.


TUSSENZANG

 

 

Zingt een nieuwe lied,  Psalm 95

 

Zingt een nieuw lied, alle landen.

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

 

Zingt een nieuw lied voor de Heer, alle landen.

Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn Naam.

Treedt in zijn tempel met uw offe­randen,

kondigt zijn roem bij de heidenen aan. Refr.

 

Groot is de Heer, die wij vrezen en prijzen.

Aarde en lucht komen vers uit zijn hand,

schoonheid en kracht vergezellen Hem beide:

wild is de zee en tevreden het land. Refr.

1

 

Roept tot de volkeren: God is de Koning.

Hij houdt de weegschaal der wereld loodrecht,

Hij is rechtvaardig, bij Hem is het oordeel,

alles wordt Hem aan zijn voeten ge­legd. Refr.


TWEEDE LEZING

 

Lezing uit het evangelie volgens Matteüs     22,35-40

 

2

In die tijd vroeg één van de Fari­zeeën, een wetge­leer­de,

aan Jezus om Hem op de proef

te stel­len:

'Meester, wat is het voor­naamste gebod in de Wet ?

Jezus antwoord­de hem:

'Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw ver­stand.

Dit is het voor­naamste en eerste gebod.

Het tweede daar­mee gelijk­waar­dig:

Gij zult uw naas­te beminnen als uzelf.

Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profe­ten.'

Zo spreekt de Heer      (Allen:)  Wij dan­ken God

 

OVERWEGING


HUWELIJKSSLUITING

 

Beste André en Olga

Hier voor de almachtige God, ten overstaan van Zijn kerk,

en omgeven door jullie ouders, familieleden en vrienden

gaan jullie uitspreken

met de stem van je hart en je geweten,

dat je elkaar gekozen hebt voor heel je leven

en dat jullie verbonden willen zijn als man en vrouw.

Ten teken van jullie geloof in Hem,

ten teken van jullie eerlijke gezindheid,

van je overgave aan elkaar en aan de wil van God,

zijn jullie hier gekomen.

Daarom antwoordt mij op de vragen

die ik jullie ga stellen

met de woorden: 'Ja, dat beloof ik'

en wel ten aanhore van de beide getuigen Marcel en Galina

en ten aanhore van allen die hier aanwezig zijn.

 

André, beloof jij je vrouw lief te hebben,

haar te eren en bij te staan,

en haar trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in rijkdom en armoede,

in ziekte en gezondheid tot in de dood ?

 

Ja, dat beloof ik.

 

Olga, beloof jij je man lief te hebben,

hem te eren en bij te staan,

en hem trouw te blijven

in goede en kwade dagen,

in rijkdom en armoede,

in ziekte en gezondheid tot in de dood ?

 

Ja, dat beloof ik.


André, Beloof jij voor de kinderen,

die de Heer jullie moge toevertrouwen

een goede en lieve vader te zijn

en hun een opvoeding te geven

in de geest van het evange­lie?

 

Ja, dat beloof ik

 

Olga, Beloof jij voor de kinderen,

die de Heer jullie moge toevertrouwen

een goede en lieve moeder te zijn

en hun een opvoeding te geven

in de geest van het evange­lie?

 

Ja, dat beloof ik

 

Geeft dan nu elkaar de rechterhand

en antwoordt mij in volle oprechtheid,

met jullie 'ja, ik wil'.

 

André, wil jij ten overstaan van de kerk

Olga nemen tot je wettige vrouw ?

 

Ja, ik wil.

 

Olga, wil jij ten overstaan van de kerk

André nemen tot je wettige man ?

 

Ja, ik wil.

 

 

Heer zegen  André en Olga

en heilig hen in hun liefde voor elkaar.

Laat deze ringen voor hen het teken zijn van hun trouw

en een voortdurende uitnodiging tot onderlin­ge liefde.

 

André, steek dan deze ring, het teken van de hu­welijks­trouw

aan de hand van je vrouw.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heili­ge Geest.

 

Olga, steek dan deze ring, het teken van de hu­welijkstrouw

aan de hand van je man.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heili­ge Geest.

 

In Naam van de Kerk van God, in de naam van allen die hier tegenwoordig zijn spreek ik uit en bevestig ik,

dat dit huwelijk door jullie beiden

als een waarachtig, wettig en christelijk huwelijk

is gesloten.

Dit ja woord dat jullie elkander hebt gege­ven,

moge voor jullie beiden, altijd en opnieuw,

een bron zijn van geluk en levenskracht.

En U allen die hier tegenwoordig zijt,

neem ik tot getuigen van deze heilige verbin­tenis,

wat God verbonden heeft dat zal de mens niet schei­den.

3

 

 

 

 

 

 

 

VOORBEDEN

 

Wij bidden voor André en Olga,

dat hun samenzijn zal wor­den gezegend,

dat hun huwelijk wordt gedragen door de lief­de van Jezus Christus

en dat hun huis en hun dagen vol worden

van goedheid, dankbaarheid en vreugde.

Laat ons bidden

 

 

Wij willen bidden deze dag voor al die mensen

die ons hebben geholpen op te groeien in dit leven.

Wij zijn dankbaar voor al hun zorg en liefde

die zij hebben gegeven.

Dat zij ons zo hebben gevormd tot de mensen

zoals wij nu zijn.

Wij willen bidden dat de waarde en de geest van hun leven

ook voor ons een bron van inspiratie

en bemoediging mag zijn en blijven.

Laat ons bidden

 

 

Wij bidden tot God

voor alle mensen die eenmaal dezelfde belofte hebben uitgesproken

dat zij trouw mogen blijven

en elkaar in alle fasen van het leven

opnieuw mogen ontdekken en herkennen,

zodat zij een voorbeeld kunnen zijn

van geloof, eenvoud en levensdurf.

Laat ons bidden

 

 

Wij danken U, God,

dat mensen elkaar kunnen vinden,

dat ze veel betekenen voor elkaar

als man en vrouw, als broer en zuster,

als buren in eenzelfde straat, in hun werk,

als mensen van éénzelfde gemeenschap.

Wij bidden dat ieder zich in zijn relaties en beloften durft te geven

zodat mensen voor elkaar waardevol worden

èn zo bijdragen aan een menselijke samenle­ving.

Laat ons bidden

 

 

God van liefde,

Wij danken U ten slotte

voor de liefde die Gij in mensen hebt gelegd.

Dat zij voor ons een bron mag blijven van leven.

Dat wij mensen worden die durven gaan leven

naar het voorbeeld van Jezus Christus,

de mens die zo vol liefde is

dat Hij nu leeft bij U tot in eeuwigheid.

amen.


DIENST VAN DE TAFEL

 

 

 

Gelegenheid voor het houden van collecte

klaarmaken van de tafel

 

 

 

 

LIED: GEDENKEN WIJ DANKBAAR DE DADEN DES HEREN

 

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren,

zijn leven, zijn dood en verrijze­nis,

en dat wij oprecht tot Jezus ons bekeren

die onze God en leidsman ten leven is

 

Hoe hadden wij onze bestemming ver­nomen,

was Jezus de weg niet ten einde ge­gaan.

Wie zouden wij zijn, als Hij niet was gekomen

om in zijn lichaam onze dood te doorstaan.

 

Hoe zouden wij ooit voor elkaar kun­nen leven,

had Hij ons de liefde niet voorge­leefd,

die tot de dood zich prijs heeft willen ge­ven,

die, Zoon van God, ons aller slaaf is geweest.

 

Gij eerste der mensen die weerloos en eenzaam

als graan in de aarde gestorven zijt,

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeen­zaam,

van harte maak tot wederdienst ons bereid.


Bidt allen dat mijn en uw offer aanvaard kan worden

door God, de almachtige Vader.

 

(Allen:)

Moge de Heer het offer uit uw handen aanne­men,

tot lof en eer van Zijn naam,

tot welzijn van ons en van heel Zijn heilige kerk.

 

 

GEBED OVER DE GAVEN

 

Heer onze God,

U hebt de mens, man en vrouw,

aan elkaar geschonken,

en U gaf hen de gaven der aarde tot voedsel.

Van deze gaven, brood en wijn,

willen we nu eten en drinken

in de geest van Jezus Christus,

ten teken van onze verbondenheid met U en elkaar.

Maak deze gaven tot tekenen van Uw verbond

en tot bron van eeuwig leven.

amen.

 

 

EUCHARISTISCH GE­BED

 

De Heer zal bij U zijn

      De Heer zal U bewaren,

Verheft uw hart

      Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer, onze God

      Hij is onze dankbaarheid waar­dig.

 

Goede Vader,

wij prijzen en danken U

om de wonderen van uw liefde.

Ja, wij brengen U dank, levende God,

want vanaf het begin van de wereld

worden leven en liefde één

en vruchtbaar door de adem van uw Geest.

 

Wees gezegend om Jezus,

hier in ons midden.

Door U gezonden,

heeft Hij ons uw liefde geopenbaard,

zich vrijwillig voor ons prijsgegeven.

 

Door Hem loven en aanbidden U

bruid en bruidegom,

hun ouders, hun vrienden, wij allen.

Met de engelen en de heiligen

verkondigen wij uw heerlijkheid

en zingen U toe vol vreugde

 

Gij zijt waarlijk heilig, Heer van het heelal,

want toen Gij de mens gemaakt hebt

naar uw beeld,

hebt Gij hen man en vrouw gemaakt.

Gij hebt in hun hart de liefde gelegd

waardoor de één tot de ander gaat

en nieuw leven wordt geboren.

Gij zijt de ziel van hun liefde

en op de hoeksteen van hun verbond

bouwt Gij de gemeenschap der mensen.

 

Om het verbond met de mensen te hernieuwen

hebt Gij uw geliefde Zoon

in onze wereld gezonden.

Door Hem hebt Gij de eenheid

van man en vrouw vernieuwd

en het huwelijk gemaakt

tot het zegel van hun verbintenis

en tot een bijzonder teken

van uw liefde voor ons.

 

Goede Vader,

om u te danken voor uw wondere daden,

doen wij hier wat Jezus heeft gedaan,

toen zijn uur was gekomen

om zijn leven te geven.


Wij bidden U:

zend nu uw heilige Geest

over dit brood en deze wijn,

dat wij worden tot Lichaam en Bloed van uw Zoon,

tekenen van uw verbond met ons.

 

Terwijl Hij met zijn leerlingen

zijn laatste maaltijd hield,

nam Hij het brood, sprak de dankzegging uit,

brak het en gaf het aan zijn leerlingen

met deze woorden:

 

NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN,

WANT DIT IS MIJN LICHAAM,

DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.

 

Na de maaltijd nam Hij de kelk

sprak opnieuw de dankzegging uit,

en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden:

 

NEEMT DEZE BEKER

EN DRINKT HIER ALLEN UIT,

 

WANT DIT IS DE BEKER

VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND,

DIT IS MIJN BLOED

DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN

TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN.

 

BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

 

 

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

 

 

(Allen:)

      Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze    beker,

      verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.


Goede Vader,

wij gedenken de dood van uw geliefde Zoon,

bewijs van zijn liefde voor ons

tot het uiterste toe.

Wij gedenken ook zijn verrijzenis

en zijn ingaan in uw heerlijkheid,

waarop onze hoop is gegrondvest

ééns te mogen leven bij U.

Aanvaard welwillend het offer van Christus,

dat het offer is geworden van heel uw gezin.

 

Denk toch, Heer, aan uw kerk,

verspreid over de hele wereld.

Gij wenst haar schoon als een bruid,

jong, vrij en trouw.

 

Moge uw Geest haar altijd leiden

op de weg van waarheid en eenheid

in gemeenschap met uw geliefde Zoon.

 

God van alle verbond en alle leven,

Gij hebt de handen van André en Olga

bij hun trouwbelofte ineengelegd

en hun harten samengesmeed

om elkaar hun leven te schenken.

Bestendig de genegenheid

waarmee Gij vandaag dit bruidspaar omringt,

en bevestig hun liefde die uitgaat naar U.

 

Gedenk ons allen,

die hier bijeen zijn in vreugde en gebed.

Versterk onze band

met de herders van uw volk,

paus Johannes Paulus en onze bisschoppen.

 

Wij bidden u ook voor al degenen

die het geluk kennen lief te hebben

en te worden bemind;

mogen zij een steun en bemoediging zijn

voor hun broeders en zusters.


Wij smeken U, toon ook uw goedheid

aan zovelen die zijn teleurgesteld

in hun verlangen naar geluk en liefde.

Wees Gij hun vrede, vertroosting en hoop,

zodat zij de vreugde hervinden

te leven in uw liefde, dienstbaar aan anderen.

 

Ontvang allen die ons dierbaar zijn

en ons naar U zijn voorgegaan,

met open armen in uw heerlijkheid,

uw rijk van vrede.

 

God, onze Vader,

Gij wilt ons geluk.

Verlevendig onze liefde tot U

en onze hoop samen bij U te wonen,

met de maagd Maria, de moeder van Jezus,

met de ontelbare menigte van heiligen,

om U te loven en te prijzen

door Jezus, uw welbeminde Zoon.

 

Door Hem en met Hem en in Hem

zal uw Naam geprezen zijn

Heer onze God, almachtige Vader,

in de eenheid van de heilige Geest

hier en nu en tot in eeuwigheid.

 

(Allen:)

      Amen


UITNODIGING TOT DE COMMUNIE

 

 

 

 

COMMUNIELIED:

 

Dank u voor deze nieuwe morgen

 

Dank U voor deze nieuwe morgen,

Dank U voor elke nieuwe dag.

Dank U dat ik met al mijn zorgen

Bij U komen mag.

 

 

Dank U voor alle goede vrienden,

Dank U, o God voor al wat leeft,

Dank U voor wat ik niet verdiende:

dat U mij vergeeft.

 

 

Dank U voor alle bloemen­geuren,

Dank U voor ieder klein geluk,

Dank U voor alle held're kleuren,

Dank u voor muziek.

 

 

Dank U dat Gij hebt willen spreken,

Dank U, Gij hoort een ie­ders taal,

Dank U dat Gij het brood wilt breken

met ons allemaal.

 

 

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,

Dank U, dat ik nu weet daarvan,

Dank U, o God ik wil U danken,

dat ik danken kan.


SLOTGEBED:

 

God van Liefde,

deze viering is het begin van een nieuw leven.

André en Olga zullen vanaf vandaag leven als man en vrouw.

Samen zullen zij zoeken naar vrede, eenheid en overgave.

Wil bij hen blijven,

altijd in voorspoed en tegenspoed, in hoop en wanhoop,

in het licht van de dag en in de duisternis van de nacht.

Dat ook hen gelukken mag,

waar Jezus Christus Zijn leven voor over had.

Dat Zijn manier van leven in deze twee mensen

werkelijkheid worde,

van uur tot uur, van dag tot dag,

tot in de eeuwen der eeuwen.

amen.

 

 

 

HULDE AAN MARIA EN AVE MARIA

 

 

WEGZENDING EN ZEGEN


SLOTLIED:

 

 

Een nieuw bruiloftslied

 

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,

zo wijd als licht, zo eeuwenoud,

uit alles wordt een mens gebouwd

en steeds opnieuw geboren.

Om ijzer in vuur te zijn,

om zout en zoet en zuur te zijn,

om mens voor een mens te zijn

wordt alleman geboren.

 

Om water voor de zee te zijn,

om anderman een woord te zijn,

om niemand weet hoe groot en klein,

gezocht, gekend, verloren,

om avond en morgenland,

om hier te zijn en overkant,

om hand in een andere hand,

om niet te zijn verloren.

 

Om oud en wijd als licht te zijn,

om lippen, water, dorst te zijn,

om alles en om niets te zijn,

gaat iemand tot een ander.

Naar verte die niemand weet

door vuur dat mensen samensmeedt,

om leven in lief en leed

gaan mensen tot elkander.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen een ieder bedanken voor uw aanwezigheid

tijdens deze viering

bij gelegenheid van onze kerkelijke huwelijkssluiting